گزارش تصویری - مجمع سالیانه فدراسیون جودو- 17 تیر ماه